Požární ochrana očima dětí a mládeže

Jistě všichni vnímáme, jaká je situace v České republice. Jelikož jsou děti stále doma na distanční výuce, přinášíme možnost odevzdání prací v elektronické podobě. Buď formou scanu, nebo zaslání fotografie s obrázkem. Důležitou přílohou je dokument s názvem „POODM 2021„. V tomto dokumentu účastník soutěže vyplní přiloženou tabulku včetně vyjádření GDPR.

Obrázek a dokument „POODM 2021“ pojmenuje svým jménem a kategorií a zašlete na adresu OSH v daném okrese.

OSH Svitavy: kancelar@oshsvitavy.cz
OSH Chrudim: osh.chrudim@seznam.cz
OSH Ústí nad Orlicí: oshuo@seznam.cz
OSH Pardubice: oshpardubice@centrum.cz

Požární ochrana očima dětí a mládeže pro rok 2021 – propozice

Rada Pardubického kraje schválila dotační programy

Rada Pardubického kraje projednala a dne 9. 2. 2021 schválila následující dotační programy, poskytované z kapitoly Krizové řízení v období let 2021 až 2024:

Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí Pardubického kraje na pořízení požární techniky a věcných prostředků požární ochrany, k zajištění akceschopnosti na období 2021 – 2024
k dispozici zde: https://www.pardubickykraj.cz/financni-podpora-jednotek-sboru-dobrovolnych-hasicu-obci/110985/dotacni-program-podpora-jednotek-sdh-obci-2021-2024

Podpora nestátních neziskových organizací – ostatních složek integrovaného záchranného systému Pardubického kraje na pořízení materiálně technického vybavení, k zajištění akceschopnosti na období 2021 – 2024
k dispozici zde: https://www.pardubickykraj.cz/financni-podpora-ostatnich-slozek-izs/110986/dotacni-program-podpora-ostatnich-slozek-izs-2021-2024

Podpora nestátních neziskových organizací v oblasti požární ochrany, ochrany obyvatelstva, integrovaného záchranného systému, krizového řízení, zajišťování obrany a bezpečnosti státu a zachování souvisejících tradic, k zajištění pořádání akcí na období 2021 – 2024
k dispozici zde: https://www.pardubickykraj.cz/dotace-pro-nno-v-oblasti-bezpecnosti-a-rozvijeni-tradic/110987/dotacni-program-podpora-pro-nno-2021-2024

Přechod na elektronické dálniční známky se dotkne i hasičů, vozidla do 3,5 tuny bude potřeba oznámit

Vozidla jednotek požární ochrany s hmotností nižší, než 3,5 tuny, která byla doposud osvobozena od zpoplatnění použití pozemních komunikací pouze na základě vybavení výstražným světelným zařízením či nápisem HASIČI (nápis IČISAH zákon nezná), mohou takto využívat placené pozemní komunikace pouze do 31. ledna 2021.

Další informace naleznete na serveru pozary.cz

Vyhlášení dotačních programů v oblasti sportu a volnočasových aktivit v roce 2021

Rada Pardubického kraje schválila dne 18. 1. 2021 výzvy dotačních programů v oblasti sportu a volnočasových aktivit pro rok 2021.

Schválené výzvy:

Podpora v oblasti sportu a volnočasových aktivit

  • Program B1: Podpora pravidelné sportovní činnosti dětí a mládeže,
  • Program B2: Podpora handicapovaných sportovců,
  • Program B3: Podpora sportu pro všechny,
  • Program B4: Podpora sportovní reprezentace Pardubického kraje,
  • Program B5: Podpora významných sportovních akcí,
  • Program F1: Podpora volnočasových aktivit.

Podpora výstavby, rekonstrukcí a oprav sportovních zařízení, pořízení investičního movitého majetku sportovních zařízení a organizací

  • Program C1: Podpora výstavby, rekonstrukcí a oprav sportovních zařízení, pořízení investičního movitého majetku sportovních zařízení a organizací

Termín vyhlášení programu: 19. 1. 2021
Lhůta pro příjem žádostí: 20. 2. – 12. 3. 2021
Vyplněné formuláře žádosti o dotaci prosím posílejte v termínu pro příjem žádostí (rozhoduje razítko přijetí na podatelně Pardubického kraje, NE podání na poštu).

Ve výzvách dochází k řadě změn, které se týkají přijatelných žadatelů, ale i drobné změny v zaměření programu aj. Prosím přečtěte si podrobně výzvy a v případě nejasností nás neváhejte kontaktovat. Zároveň prosíme o řádné vyplnění žádostí a případné doložení povinných příloh.

Znění výzvy a formulář žádosti je případně i ke stažení na webových stránkách.

Pokud budete mít k vyhlášeným programům dotazy neváhejte nás kontaktovat, rády Vám poradíme.

Pověřené kontaktní osoby:

Tereza Ševčíková – referentka oddělení sportu a cestovního ruchu
tel.: 466 026 697
e-mail: tereza.sevcikova@pardubickykraj.cz

Ing. Lebedová Lucie – referentka oddělení sportu a cestovního ruchu
tel.: 466 026 212
e-mail: lucie.lebedova@pardubickykraj.cz

Pomoc s žádostí o dotaci Pardubického kraje, případně vyhotovení této žádosti nabízí také

Jindřich Groulík – SDH Osík u Litomyšle
tel.: 723827578
e-mail: jindrich.jindrich@centrum.cz

Informace Pardubického kraje k finanční podpoře JPO SDH obcí (dopis byl rozeslán do všech obcí v pardubickém kraji)

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
na základě dotazů ve věci pokračování finanční podpory jednotek SDH obcí sdělujeme, že dotační program „Podpora jednotek Sboru dobrovolných hasičů obcí Pardubického kraje na pořízení požární techniky a věcných prostředků požární ochrany na období 2017 – 2020“ pozbyl své platnosti, a proto byl z webových stránek kraje odstraněn včetně všech formulářů.
Z objektivních důvodů Zastupitelstvo Pardubického kraje na svém jednání 15. prosince 2020 schválilo pravidla rozpočtového provizoria s tím, že rozpočet kraje pro rok 2021 bude projednán zastupitelstvem až 23. února 2021. Do té doby není možné poskytovat jakoukoliv programovou ani individuální finanční podporu na vybavení jednotek SDH obcí ani na nové dopravní automobily pořizované z dotačního programu MV – GŘ HZS ČR na rok 2021.

Žádáme vás proto, abyste požadavky na dotace pro rok 2021 nezasílali, o případném novém dotačním programu a nastavených podmínkách budete včas informováni.

Individuální dotace poskytované konkrétním obcím na nové dopravní automobily, ve smyslu již uzavřené smlouvy v roce 2020, budou realizovány beze změn dle podmínek smlouvy.

S pozdravem

Aleš Boňatovský
tajemník Bezpečnostní rady Pardubického kraje